Концепция

Скрол

Местност Аркутино има своя шанс да се превърне в мечтания оазис за отдих, планиран преди десетилетия. Сградите ще заживеят нов живот в отредените им още тогава рамки, при абсолютно уважение и съхранение на резервата. Това ще бъде единственият в новата ни история добър пример на симбиоза между развитието на туризъм и съхранение на природата.

Реализиране на всякакво ново строителство е забранено от Закона,а планираните дейности включват единствено и само модернизиране на съществуващото.

В допълнение дружество Аркутино ЕАД е организирало безплатен и свободен достъп за всички български граждани и временно посещаващи Републиката, достъп до плаж Аркутино през собствени на дружеството имоти, като е реконструирало със собствени средства цялата налична инфраструктура, планира и пускане на охраняем паркинг.

История на обекта

1964

Началото: планове за черноморското крайбрежие

Министерството на архитектурата и градоустройството приема районен перспективен план за етапно и планомерно изграждане на нашето черноморско крайбрежие като първокласен национален и международен курорт. В ИПП „Главпроект“ и в окръжните проектантски организации във Варна и Бургас се изработват градоустройствени решения и проекти за отделните крайморски селища, за курортните комплекси и за други строежи. … За център на новия комплекс „Ропотамо“ е определена местността „Аркутино“, неповторима по своя характер и живописност.

Още през 1964 г. Министерството на архитектурата и градоустройството прие районен перспективен план за етапно и планомерно изграждане на нашето черноморско крайбрежие като първокласен национален и международен курорт.

В ИПП „Главпроект“ и в окръжните проектантски организации във Варна и Бургас се изработиха градоустройствени решения и проекти за отделните крайморски селища, за курортните комплекси и за други строежи.

В плана се предвижда до 1980 г. по цялото българско Черноморие да се създадат условия за почивка на около 3 млн. души, от които 1 млн. чужденци. За тази цел ще бъдат изградени нови хотели, почивни станции, лагери, къмпинги, мотели и др. с общо 175 000 легла. Набелязано е усилията да бъдат съсредоточени в райо¬на на юг от Созопол до Приморско.

Колектив от архитекти и други специалисти от бившия „Главпроект“ направи задълбочени проучвания, след което бяха изработени генерален план, пълно градоустройствено решение и проекти за този голям международен комплекс у нас. Предвижда се в него да намерят място 50 000 легла при подобрен начин на обслужване и при по-голям комфорт и удобства. Освен това в градоустройственото решение се предлага ново третиране на плажните и курортните терени.

1979

Края на 70-те години на XX в. Идеята на Людмила Живкова

През 1979 г. обявена от ООН за Международна година на детето, Людмила Живкова - Председател на Комитета за изкуство и култура, организира в София първата Международна детска асамблея „Знаме на мира”. В продължение на инициативата, Аркутино е избрано за мястото, където под егидата на „Знаме на мира" да се построи „творчески екологически комплекс „Ропотамо“. Той е трябвало да събере деца от България и чужбина, които с обучение по специална програма да се превърнат в лидери на организации като ООН и ЮНЕСКО и да поведат света към едно по-добро и мирно бъдеще. Локацията е избрана заради изключителните си характеристики - гори, море и плаж, покрити със зеленина пясъчни дюни; дом на защитени видове като блатно кокиче, водна лилия, водна леща и жълта водна роза, както и любимо място за гнездене на множество птици.

Съществуващи сгради от 1986 г.

1981

Проектиране

Министерският съвет взима решение от държавен горски фонд да се изключат общо 1877 декара и да се предоставят за изграждане на творчески екологичен комплекс ,,Ропотамо’’ към център „Знаме на мира“, който по това време е част от Комитета по култура. Две години по късно, на 16 декември 1983 г. приключва и архитектурният проект на комплекса, изработен от държавната ,,Главпроект“.

Същата година внезапно си отива Людмила Живкова. Делото ѝ продължава основаваната от държавата едноименна Фондация.

Съществуващи сгради от 1986 г.

1986

Промяна на първоначалната идея

През 1986 г. са издадени строителни разрешения за над 600 декара, предназначени за строителство на комплекс Жилищна група Блок 1/2/3/4 ,,Знаме на мира‘‘. Няколко години по-късно строителните работи спират поради липса на финансиране от Министерството на културата. В търсене на решение за финализиране на обекта, Министерски съвет прехвърля проекта от Министерството на културата към Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Необходимостта от международен детски лагер е отпаднала и се търси трансформация в съзвучие с плановете за крайбрежието и осъществяване на луксозен комплекс.

1989

След промените

Имотите се прехвърлят между Министерството на културата, Министерството на образованието, частни български строителни фирми и дори чуждестранни инвеститори от инвестиционен фонд с регистрация Лондон, Великобритания до инвестиционен фонд, позициониран в Обединените Арабски емирства. Междувременно се водят поредица от дела за установяване на границите на буферната зона на резерват „Ропотамо“, непозволяваща извършване на каквото и да е ново строителство извън съществуващото. От едната страна са собствениците на имоти, а от другата  държавата в лицето на Министерството на околната среда и водите.
В крайна сметка битката е спечелена от държавата като границите на буферната зона на резерват „Ропотамо“ включват почти всички частни имоти в Аркутино. Така на практика ново застрояване извън съществуващото не се позволява в границите на Резервата. Подобно не се и планира.

Натура 2000

Натура 2000 обхваща защитените зони в Европа, определени от страните членки на ЕС съгласно Директивата за природните местообитания от 1992 г. и Директивата за защита на птиците от 1979 г. Цели опазването на биологичното разнообразие - растителни и животински видове, чрез съхранение на местообитанията им. Обхваща 34,9% от територията на страната, включително 2821,35 кв.км. акватория. Като съсредоточие на различни редки представители на флората и фауната, Аркутино попада в обхвата на екологичната мрежа от самото ѝ установяване в България. При процедури по актуализацията на Натура 2000 през 2020-та година, извършвани от Министерство на околната среда и водите, Дружество Аркутино ЕАД е приканено да потвърди и продължи участието на имота в мрежата. Във връзка с това, Дружество Аркутино ЕАД е заявило по надлежния ред със съответната документация своето желание собствения му имот да продължи да бъде част от Зона по Натура 2000.

Местност Аркутино – зона без ново застрояване

След влизането в сила на Закона за Биологично Разнообразие и Заповедта за обявяване на резерват Ропотамо в местността е въведен в експлоатация само един комплекс -  ,,Фемили Ризорт Аркутино“, построен през 2008 година с разрешение за строеж за вилни сгради.
Съществува груб строеж на бившия комплекс ,,Знаме на мира‘‘, изграден през 1986 г., както и на мотел в границите на Община Приморско, заедно с няколко малки къщи и ресторант, а ново строителство не се планира.
Аркутино е единственото място в България, където паралелно в един сезон могат да се видят защитените от закона водни и пясъчни лилии.

2022

Реалността днес

БЕЗ Ново строителство в границите на Резерват Ропотамо

Модернизиране на съществуващото

Изберете имот